POLITYKA PRYWATNOŚCI
sklepu internetowego Opinie.pro
Wersja: 1, obowiązuje od dnia: 09.11.2020

Administrator: Opinie.pro sp. z o.o. z siedzibą w Lubartowie przy ul. Kombatantów 30,  21-100 Lubartów, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód z siedzibą w Świdniku, IV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000868766, NIP 7142054736, Regon 387469228, o kapitale zakładowym 5.000 zł.

Polityka prywatności wprowadzana jest na podstawie:

 • Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),
 • Ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000),
 • Ustawy z dnia 16 lipca 2004r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. 2004 nr 171 poz.1800 z późn.zm.).
 • Wewnętrznej Polityki bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych.

§1 Definicje.

 1. Administrator – oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych; jeżeli cele i sposoby takiego przetwarzania są określone w prawie UE lub w prawie państwa członkowskiego, to również w prawie UE lub w prawie państwa członkowskiego może zostać wyznaczony administrator lub mogą zostać określone konkretne kryteria jego wyznaczania.
 2. Dane osobowe – oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.
 3. Podmiot przetwarzający – oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który przetwarza dane osobowe w imieniu administratora.
 4. Przetwarzanie danych – oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.
 5. Zbiór danych – oznacza uporządkowany zestaw danych osobowych dostępnych według określonych kryteriów, niezależnie od tego, czy zestaw ten jest scentralizowany, zdecentralizowany czy rozproszony funkcjonalnie lub geograficznie.
 6. Zgoda (osoby, której dane dotyczą) – oznacza dobrowolne, konkretne, świadome i jednoznaczne okazanie woli, którym osoba, której dane dotyczą, w formie oświadczenia lub wyraźnego działania potwierdzającego, przyzwala na przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych, przedstawione w sposób pozwalający wyraźnie odróżnić je od pozostałych kwestii, w zrozumiałej i łatwo dostępnej formie, jasnym i prostym językiem.

§2 Ochrona przetwarzania.

 1. Obowiązkiem Administratora jest stała ochrona przetwarzania danych osobowych.
 2. Administrator respektuje i chroni prawa autorskie oraz prawa właścicieli do zastrzeżonych znaków towarowych.
 3. Administrator czynnie stosuje zasadę minimalizacji przetwarzania danych osobowych.
 4. Administrator zawsze dokłada należytej staranności, celem ochrony przekazywanych do przetwarzania danych – w tym danych osobowych, zasada ta dotyczy stosowanych rozwiązań technologicznych, wdrożonych procedur, organizacji obsługi oraz kwalifikacji personelu.
 5. Administrator, ze względu na zakres działalności, przetwarza dane osobowe identyfikacyjne i adresowe (imię i nazwisko, firma [nazwa], adres zamieszkania lub pobytu, siedziby, adres e-mail, nr telefonu, PESEL, NIP, nr konta bankowego oraz profilowe związane z aktywnością w Sklepie Opinie.pro .
 6. Dane osobowe przetwarzane są za dobrowolną i jednoznaczną Zgodą osoby, której dane dotyczą lub z uwagi na upoważnienie zawarte w prawie obowiązującym i z uwagi na uzasadniony interes Administratora (Artykuł 6 RODO) Podanie jakiejkolwiek danej osobowej do przetwarzania, jest świadome i następuje przed zawarciem jakiejkolwiek umowy lub dokonaniem czynności przez Administratora.
 7. Przetwarzanie danych osobowych jest konieczne dla skorzystania z oferty e-sklepu Administratora, do obsługi zapytań poprzez formularz kontaktowy, dla realizacji obowiązków Administratora, wykonania zamówień, obsługi płatności. Zgoda marketingowa jest dobrowolna. Dane osobowe osób odwiedzających Sklep Opinie.pro przetwarzane są na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora danych, np. dopasowując wyświetlane reklamy, lub na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą.
 8. W związku z prowadzoną sprzedażą dane osobowe przetwarzane są wyłącznie tak długo, w jakim istnieje cel, dla którego zostały pozyskane lub przekazane. Przetwarzanie trwa w czasie realizacji zamówień z oferty Administratora, wynika z zawartych umów – do upływu terminów związanych z ewidencjonowaniem, rachunkowością, wypełnienia obowiązków strony umów, do zmiany celu przetwarzania, także w celu dochodzenia roszczeń i rozpatrywania reklamacji.
 9. Administrator zabezpiecza właściwie dobranymi sposobami dane przekazane do przetwarzania przed ich przejęciem przez osoby nieupoważnione, przed nieuprawnionym przetwarzaniem danych osobowych – niezgodnym z obowiązującym prawem polskim i unijnym oraz dokłada należytej staranności, by zabezpieczanie i kontrola tych danych odbywała się w sposób ciągły. Administrator wdrożył dostosowaną do profilu działalności Politykę bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych.
 10. Administrator nie przekazuje danych osobowych stronie trzeciej bez dobrowolnej, świadomej i jednoznacznej zgody osoby, której dane dotyczą. Dane osobowe mogą być udostępniane następującym odbiorcom: operatorzy płatności, podmioty dostarczające aplikacji wspierających marketing lub hosting.
 11. Administrator zaleca, by pytania odnośnie danych osobowych przetwarzanych były zadawane drogą elektroniczną na adres: poczta@opinie.pro lub za pośrednictwem formularza online: https://opinie.pro/kontakt/. Odpowiedzi udzielamy niezwłocznie.
 12. Osobie, która przekazała Administratorowi dane osobowe przysługują prawa: do żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych RP), do niepodlegania automatycznemu profilowaniu wywołującemu skutki prawne lub mającemu podobny wpływ
 13. Informacje kontaktowe są wykorzystywane do nawiązywania kontaktu, kiedy jest to konieczne, gdy użytkownik zgłosił online taką potrzebę lub do przekazu marketingowego oferty własnej osobom, które wyraziły zgodę na marketing bezpośredni, realizowany drogą elektroniczną. Administrator zastrzega sobie prawo do kontaktu za pomocą poczty elektronicznej, poprzez zamieszczanie wiadomości na stronie internetowej Sklepu Opinie.pro i drogą telefoniczną po zgłoszeniu na nr 504 500 065.
 14. W przypadku powzięcia podejrzenia, iż jakiekolwiek zamieszczone lub przetwarzane dane są niezgodne z prawdą lub niekompletne, należy to zgłosić drogą elektroniczną Administratorowi, a w razie potwierdzenia niezgodności zostanie ona niezwłocznie poprawiona.
 15. System sprzedaży jest obsługiwany przez systemy płatności online:
  PayU (Administrator PayU S.A.), Poityka prywatności: https://poland.payu.com/nota-o-prywatnosci-payu/
  Przelewy24 (Administrator PayPro S.A.), Polityka prywatności: http://www.przelewy24.pl/cms,60,polityka_prywatnosci.htm
  PayPal (Administrator PayPal [Europe] S.à r.l. et Cie, S.C.A.), Polityka prywatności: https://www.paypal.com/pl/webapps/mpp/ua/privacy-full

§3 Stosowanie cookies i podobnych technologii.

 1. System informatyczny Administratora stosuje technologię cookies. Cookie to niewielki plik tekstowy składający się z alfanumerycznych znaków, który jest umieszczany na urządzeniu docelowym, np. komputerze, tablecie, smartfonie, gdy używana przeglądarka internetowa otwiera stronę internetową używającą cookies. Są one używane przez przeglądarkę internetową do nawigacji na stronie internetowej i pełnego wykorzystywania jej możliwości. Cookies stosuje przeglądarka internetowa w celu obsługi danej strony internetowej, a nigdy nie służą do nieautoryzowanego zbierania danych osobowych. Cookies zawierają najczęściej adres strony internetowej, czas przechowywania na urządzeniu użytkownika oraz własny unikatowy identyfikator.
 2. Przeglądając strony Administratora oraz korzystając ze Sklepu Opinie.pro użytkownik wyraża zgodę na umieszczenie plików cookies na używanym urządzeniu docelowym.
 3. System informatyczny Administratora używa plików cookies własnych w celach obsługi logowania i zakupów, aby oferować funkcje społecznościowe i analizować ruch w naszych stronach internetowych oraz marketingowym. Informacje o tym, jak korzysta się z witryny, są udostępniane partnerom zewnętrznym społecznościowym i analitycznym. Partnerzy mogą połączyć te informacje z innymi danymi otrzymanymi lub uzyskanymi podczas korzystania z ich usług, np. społecznościowych. Cookies są stosowane w następujących narzędziach partnerów zewnętrznych:
  Google Analytics od Google LLC. Polityka prywatności (i cookies) Google Analytics: https://policies.google.com/privacy?hl=en https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=en (Google gromadzi na swoich serwerach dane pozyskane z umieszczania na urządzeniach plików cookies i korzysta z tych informacji w celu tworzenia raportów i świadczenia innych usług związanych z ruchem i korzystaniem z Internetu i by wyświetlać lepsze reklamy na stronach partnerów).
  Pixel Facebooka od Facebook Inc. Polityka prywatności (i cookies): https://www.facebook.com/privacy/explanation https://www.facebook.com/policies/cookies/
 4. W każdej chwili można zrezygnować z plików cookies odpowiedzialnych za wyświetlanie reklam remarketingowych na stronach http://www.google.pl/settings/ads/ ,  https://www.facebook.com/help/1075880512458213/  . Całkowita blokada plików cookies jest możliwa w opcjach używanej przeglądarki internetowej. Można również ustawić odmowę pobierania cookies od konkretnych nadawców, jak również zarządzać cookies za pomocą innych programów komputerowych. Jest możliwe usunięcie plików cookies z dysku lokalnego, albo własnoręcznie, albo z pomocą używanej przeglądarki internetowej. W przypadku zablokowania plików cookies Administrator nie może zagwarantować poprawnego działania Sklepu Opinie.pro .
 5. Strony internetowe Administratora zawierają odnośniki pozwalające odwiedzać strony internetowe podmiotów zewnętrznych, np. społecznościowe. Jeżeli odnośnik taki zostanie użyty, to jednocześnie należy zaakceptować fakt, iż Administrator nie ma żadnej kontroli nad zawartością stron zewnętrznych. Zatem, nie może i nie jest odpowiedzialny za ochronę prywatności i danych osobowych podczas odwiedzania stron zewnętrznych. Strony te posiadają własne zasady ochrony prywatności, z którymi należy się zapoznać.
 6. Działalność Administratora polega również na dostarczaniu trafnego i użytecznego przekazu marketingowego produktów własnych. Aby to osiągnąć, przetwarzanie są pliki cookie oraz stosowane systemy informatyczne wewnętrzne lub zewnętrzne, także ułatwiające profilowanie. Do wyświetlania odpowiednich reklam mogą być używane pozyskane dane, w tym cookies, adresy IP, statystyki użycia oraz inne nieosobiste dotyczące komputera lub urządzenia, jak typ przeglądarki i system operacyjny. Informacje, które gromadzone w związku z korzystaniem ze Sklepu Opinie.pro mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec osoby fizycznej żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na jej sytuację.

Administrator zastrzega sobie prawo do modyfikacji zapisów dotyczących ochrony prywatności w każdym czasie i dowolnym zakresie, z zastrzeżeniem, iż zmiany te nigdy nie będą obowiązywały wstecz. W przypadku wprowadzenia zmian będą one ogłoszone na stronie internetowej https://opinie.pro/ , aby można było się z nimi zapoznać i do nich ustosunkować w terminie przynajmniej czternastu dni przed wejściem w życie zmian.

©Marcin Matusewicz,prawnik 2020