REGULAMIN
sklepu internetowego Opinie.pro
Wersja: 1, obowiązuje od dnia: 09.11.2020r.

Właściciel (Sprzedający): Opinie.pro sp. z o.o. z siedzibą w Lubartowie przy ul. Kombatantów 30,  21-100 Lubartów, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód z siedzibą w Świdniku, IV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000868766, NIP 7142054736, Regon 387469228, o kapitale zakładowym 5.000 zł.

Podstawa prawna Regulaminu:

 • Ustawa z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014 poz. 827 z późn.zm.), Ustawa z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2002 nr 144 poz.1204 z późn.zm.),
 • Ustawa z dnia 16 lipca 2004r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. 2004 nr 171 poz.1800 z późn.zm.), Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz.U.1964 nr 16 poz.93 z późn.zm.),
 • Ustawa z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.1994 nr 24 poz.83 z późn.zm.), Ustawa z dnia 17 listopada 1964r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U.1964 nr 43 poz.296 z późn.zm.).

§1 O Regulaminie.

 1. Aktualna wersja poniższego Regulaminu [Regulamin] wraz z aktami prawnymi zamieszczonymi w Regulaminie określa zasady i warunki składania zamówień w sklepie internetowym Opinie.pro oraz prawa i obowiązki Sprzedającego i Klientów.
 2. Regulamin udostępniany jest nieodpłatnie online: https://opinie.pro/regulamin , celem zapoznania się z nim przed zawarciem transakcji albo jego utrwalenia i wydruku.
 3. Oferta Sklepu kierowana jest do następujących Klientów: przedsiębiorców albo osób prawnych oraz konsumentów (pełnoletnich osób fizycznych), które zaakceptowały Regulamin (posiadających pełną zdolność do czynności prawnych).
 4. Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Klienta będącego konsumentem lub traktowanego jak konsument, które przysługują mu na mocy obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu a obowiązującymi przepisami prawa, przyznającymi konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają te bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa. Regulamin powstał celem zabezpieczenia praw Klientów oraz zapewnienia najlepszej możliwej obłsługi zamówień.
 5. Regulamin może ulec zmianie. O treści zmian regulaminu Sprzedający poinformuje przez umieszczenie pod adresem https://opinie.pro wiadomości o zmianach, zawierającej zestawienie zmian Regulaminu i utrzymanie tej informacji przez okres co najmniej 14 dni. Zmieniony Regulamin będzie obowiązywał Klienta, dokonującego zamówień w Sklepie, chyba że Klient oświadczy Sprzedającemu – w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania informacji o zmianie Regulaminu – o wypowiedzeniu umowy.
 6. W przypadku dokonania zmiany Regulaminu wszystkie umowy i zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmian będą realizowane zgodnie z Regulaminem w wersji z dnia zawarcia umowy bądź złożenia zamówienia.
 7. Kopiowanie, modyfikowanie, dystrybucja, wyświetlanie publiczne, przedrukowywanie, licencjonowanie, sprzedaż, wymiana, przekazywanie materiałów i danych pochodzących ze Sklepu podlega ochronie w myśl Ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.1994 nr 24 poz.83 z późn.zm.) i jest bez pisemnej zgody Sprzedającego – bezwarunkowo zabronione.

§2. Oferta.

 1. Oferta Sklepu to wymienione i opisane na jego stronie internetowej produkty cyfrowe, tj. autorskie opinie do wybranych portali internetowych.
 2. Sprzedający stale dokłada należytej staranności, aby Oferta była aktualna i zgodna ze stanem faktycznym.
 3. Umowa (sprzedaży) – umowa sprzedaży produktów cyfrowych między Sprzedającym a Klientem zawierana na odległość drogą elektroniczną. Warunki Umowy określa Regulamin oraz obowiązujące prawo polskie. Językiem Umowy jest język polski.
 4. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające ilość produktów cyfrowych, które zmierza do zawarcia Umowy sprzedaży ze Sprzedającym za pośrednictwem systemu informatycznego Sklepu
 5. Korzystanie z Oferty w sposób czynny, np. poprzez złożenie zamówienia lub bierny, np. poprzez przeglądanie stron internetowych Sklepu wymaga bezwarunkowego przestrzegania Regulaminu w aktualnym brzmieniu.

§3. Zamówienia.

 1. System informatyczny Sklepu to zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego. Akceptację Regulaminu można i należy wyrazić drogą elektroniczną (checkbox) podczas rejestracji w Systemie informatycznym Sklepu, przed skorzystaniem z Oferty.
 2. Konto Klienta jest to wydzielona przestrzeń pamięci w systemie informatycznym Sklepu opisana unikalnym identyfikatorem, dostępna wraz z systemem umożliwiającym najwygodniejsze dla Klienta korzystanie z Oferty. Hasło jest ciągiem znaków ustalanych przez Klienta. Hasło Klienta nie jest znane Sprzedającemu i Klient ma obowiązek zachowania go w tajemnicy i ochrony przed dostępem osób trzecich. System umożliwia zmianę hasła w każdym czasie. Klient ma prawo do utworzenia jednego Konta Klienta.
 3. Rejestracja w Systemie informatycznym Sklepu jest bezpłatna i dobrowolna. Nie jest konieczna do dokonywania zakupów w Sklepie (Zamówień), jednak Konto Klienta ułatwia dokonywanie zakupów.
 4. Rejestracji należy dokonać poprzez formularz online: …
 5. Podczas rejestracji należy podać wymagane formularzem dane. Klient ma obowiązek podania właściwych, poprawnych, kompletnych i prawdziwych danych celem utworzenia Konta Klienta. Klient może w dowolnym momencie usunąć swoje Konto Klienta wraz z podanymi podczas rejestracji danymi.
 6. Przed złożeniem Zamówienia, Klient może wyrazić zgodę (obowiązkową) na przetwarzanie swoich danych osobowych w związku z realizacją Zamówienia lub zgodę (dobrowolną) by otrzymywać informację handlową drogą elektroniczną.
 7. Oferta zawiera wyłącznie produkty cyfrowe, autorskie, zidywidualizowane.
 8. Składając Zamówienie Klient składa prawnie wiążącą ofertę zawarcia Umowy sprzedaży ze Sprzedającym poprzez funkcjonalność „KOSZYK” online.
 9. Klient może składać Zamówienia online poprzez stronę Sklepu: https://opinie.pro/ lub telefonicznie pod numerem: 504 500 065 (opłata zgodnie z taryfą operatora).
 10. Po złożeniu przez Klienta prawidłowego Zamówienia Sprzedający prześle automatyczną wiadomość e-mail, zawierającą informację o szczegółach Zamówienia.
 11. Czas rozpoczęcia realizacji Zamówienia rozpoczyna się w ciągu 24 godzin od jego pełnego opłacenia poprzez jeden z udostępnionych systemów płatności online.
 12. Ceny podane przy dostępnych produktach w Sklepie są cenami brutto łącznymi podanymi w złotych polskich, zawierają podatek VAT.
 13. Sprzedający wystawia za sprzedane produkty fakturę VAT.
 14. Sprzedający akceptuje następujące sposoby płatności:
  PayU, udostępniany przez PayU S.A. Szczegółowe warunki dokonywania płatności za pośrednictwem PayU znajdują się na online: https://poland.payu.com/wp-content/uploads/sites/14/2020/10/TC_of_the_PayU_System_pl_oct20.pdf
  Przelewy24 , udostępniany przez PayPro S.A. Szczegółowe warunki dokonywania płatności za pośrednictwem Przelewy24 znajdują się na online: https://www.przelewy24.pl/regulamin
  PayPal, udostępniany przez PayPal [Europe] S.à r.l. et Cie, S.C.A. Szczegółowe warunki dokonywania płatności za pośrednictwem PayPal znajdują się na online: https://www.paypal.com/pl/webapps/mpp/ua/useragreement-full
 15. Sprzedający dostarcza Zamówienie drogą elektroniczną na wskazany przez Kupującego adres e-mail.
 16. Produkty z Oferty posiadają 30-dniową gwarancję Sprzedającego, w razie gdyby wystawiona opinia została usunięta. W zamian tworzona jest nowa.
 17. Jeżeli Sprzedający i Klient nie umówili się inaczej, Sprzedający powinien wykonać umowę zawartą na odległość najpóźniej w terminie trzydziestu dni po złożeniu przez Klienta oświadczenia woli o zawarciu Umowy sprzedaży; przy realizacji drogą elektroniczną czas dostawy jest natychmiastowy.

§4. Prawo do odstępienia.

 1. Klient, który zawarł ze Sprzedającym umowę na odległość, ma prawo do odstąpienia od tej umowy bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie – w terminie 14 dni kalendarzowych. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia woli przed jego upływem. Termin 14 dni, w którym Klient może odstąpić od umowy, liczy się od dnia objęcia rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi – od dnia jej zawarcia. Klient ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu towaru.
 2. Prawo odstąpienia dotyczy sprzedaży konsumenckiej, czyli stosuje się wyłącznie do sprzedaży osobie fizycznej (lub przedsiębiorcy od 1 stycznia 2021r.), który dokonują zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą oraz nie dotyczy usług, których świadczenie rozpoczęło się za zgodą Klienta przed upływem terminu na odstąpienie.
 3. W razie skutecznego odstąpienia od Umowy jest ona uważana za niezawartą, a Klient jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony Umowy świadczyły, ulega zwrotowi
  w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
 4. Prawo do zwrotu nie obejmuje np. umów określonych w art. 3, 4 i 38 Ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014 poz. 827 z późn.zm.) , w tym umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedającego o utracie prawa odstąpienia od umowy albo w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb lub jeżeli konsument jest zobowiązany do zapłaty kwoty nieprzekraczającej pięćdziesięciu złotych.

§5. Prawo do reklamacji.

 1. Klienci posiadają prawo do składania reklamacji dotyczących Oferty korzystając
  z rękojmi lub gwarancji. Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży czy wymiany, naprawy, obniżenia ceny wadliwego produktu lub zwrotu ceny są podstawowymi prawami Klienta otrzymującego produkt z wadą fizyczną lub prawną.
 2. Reklamacje są rozpatrywane w terminie 14 dni. Ewentualną reklamację należy złożyć w formie pisemnej na adres Sprzedającego lub za pomocą poczty elektronicznej jako skan. Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko lub firmę oraz adres Reklamującego, zakres reklamacji, szczegóły reklamacji, podpis Reklamującego. Wzór formularza reklamacyjnego: https://www.uokik.gov.pl/wzory_pism.php
 3. Sprzedający nie musi zwracać pełnej ceny zakupu lub obniżać ceny towaru tylko, gdy dokona niezwłocznej wymiany lub jego naprawy.
 4. W przypadku niezgodności produktu z Umową sprzedaży należy przesłać pismo określające rodzaj i zakres niezgodności oraz oczekiwania Klienta dotyczące sposobu realizacji zobowiązań Sprzedającego, na jego koszt na adres podany w Regulaminie, najlepiej online.

§6. Postanowienia uzupełniające.

 1. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu Sklepu wywołane siłą wyższą, awarią sprzętu lub bezprawną ingerencją osób trzecich. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za niewypełnienie swoich obowiązków, gdy przeszkoda wystąpiła w wyniku działania siły wyższej, awarii w systemie dostarczania energii elektrycznej albo usług telekomunikacyjnych.
 2. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za włamania hakerskie do wykorzystywanego przez Klienta systemu i poczty elektronicznej, przejęcia loginu lub hasła przez osoby trzecie oraz zainfekowania wirusami systemu komputerowego Klienta.
 3. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe działanie systemów teleinformatycznych PayPal i Przelewy24.
 4. Sprzedający zastrzega sobie prawo do czasowego lub trwałego wyłączenia Sklepu, całkowitego zaprzestania jego prowadzenia, stosowania przerw technicznych oraz przeprowadzania konserwacji systemu w celu właściwego funkcjonowania Sklepu, ale z obowiązkiem uprzedniego powiadomienia Klientów.
 5. Sprzedający ma prawo dokonywać czasowych przerw w dostępie do Sklepu w celu przeprowadzenia prac konserwacyjnych lub uaktualnień, a ponadto w celu wymiany, rozbudowy lub konfiguracji sprzętu lub oprogramowania. W związku z powyższym, nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne przerwy w działaniu Sklepu, wynikające
  z konieczności rozbudowy, zmiany konfiguracji lub wymiany sprzętu i oprogramowania.
 6. Zabronione bezwarunkowo są wszelkie działania naruszające prywatność lub dobra osobiste Klientów i Sprzedającego.
 7. Klient oświadcza bezwarunkowo, iż nie będzie używał Systemu informatycznego eSklepu albo żadnych treści tu umieszczonych i dostępnych do działań bezprawnych, nielegalnych, szkodliwych, oszukańczych lub innych niezgodnych z prawem polskim lub międzynarodowym.
 8. Zabronione jest używanie Systemu informatycznego Sklepu lub Konta Klienta do transmitowania lub przesyłania niechcianej informacji handlowej.
 9. Regulamin podlega odpowiedniemu obowiązującemu prawu polskiemu, a wszelkie spory
  z nim związane jurysdykcji właściwego miejscowo i rzeczowo polskiego sądu powszechnego. Klient będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń na drodze mediacji bądź przed stałym polubownym sądem konsumenckim. Szczegółowe informacje o sposobie dostępu do tego trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl , w zakładce „Konsumenci: Polubowne/Pozasądowe rozstrzyganie sporów konsumenckich”.
 10. Treść Regulaminu zostaje trwale opublikowana na stronie internetowej Sklepu Opinie.pro .

©Marcin Matusewicz,prawnik 2020K09